Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z wyłączeniem materiałów archiwalnych).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor przedszkola Grażyna Kalaszczyńska.
 • E-mail: mp31@zjoplock.pl
 • Telefon: 243673078

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
2.Plac przed budynkiem dostosowany dla osób niepełnosprawnych: miejsce parkingowe oraz niskie krawężniki.
3.Wejście do budynku bez stopni i progów, otwierane ręcznie.
4.Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) posiada schody, platformę dla osób niepełnosprawnych, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, odpowiednią wysokość elementów zabezpieczających poruszanie się.
5. W budynku brak jest: oznaczeń w alfabecie Braille’a i inne oznaczeń dotykowych: map i ścieżek dotykowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
6. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym na teren placówki.
7. Istnieje możliwość skorzystania  z pomocy w komunikacji osób posługujących się językiem migowym w stopniu podstawowym po uprzednim umówieniu się.

O przedszkolu- tekst łatwy do czytania

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku

Siedziba przy ulicy Szarych Szeregów 32

Telefon: sekretariat   24 364 26 53      dyrektor:  24 367 30 78

Godziny pracy przedszkola:  6.00-17.00

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w ramach realizacji podstawy programowej odbywa się w godzinach 7.00 – 12.00.

Budynek przedszkola jest nowoczesny, przestronny, słoneczny. Wokół plac zabaw, parking                    i tereny zielone. Budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych wyposażony                   w windę osobową.

           Posiadamy:

 • zajęć, wyposażone w kolorowe meble, kąciki zainteresowań, kąciki przyrody  zabawki, środki dydaktyczne
 • salę integracji sensorycznej
 • salę doświadczania świata 
 • sale do terapii
 • salę rekreacyjno – sportową
 • sale zajęć dodatkowych

Zapewniamy:

 • bezpieczną, przyjazną atmosferę
 • bliski, serdeczny kontakt oraz szacunek dla indywidualności każdego dziecka
 • bogaty i bardzo atrakcyjny program pobytu  w przedszkolu
 • łagodny start dziecka w przedszkolu
 • ochronę praw dziecka
 • możliwość rozwijania zainteresowań

Organizujemy:

 • uroczystości kultywujące święta i tradycje
 • spektakle teatralne w przedszkolu
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • audycje muzyczne w  wykonaniu muzyków z Płockiej Orkiestry Symfonicznej
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów
 • zajęcia i warsztaty dla rodziców

Proponujemy zajęcia dodatkowe:

 • rytmikę
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia z logopedą  i pedagogiem rewalidatorem terapie specjalistyczne

© 2024 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl