chmura

chmura

chmura

chmura

chmura

chmura

Słońce

Wróżka

Książe

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym2015/2016 wszystkie sześciolatki rozpoczną naukę w szkole podstawowej.  Dzieci pięcioletnie zostały objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Fakt pójścia do szkoły jest wielkim przeżyciemnie tylko dla dziecka ale i jego rodziców. Często rodzice zadają pytanie „ czy moje dziecko jest gotowe na podjęcie nowych wyzwań? ”.
 
Spotykamy się z dwoma określeniami: „gotowość szkolna” i dojrzałość szkolna”. Aktualnie pojęcia te stosowane są wymiennie.
Dojrzałość szkolna to przedewszystkim szeroko pojęty rozwój psychiczny uwarunkowany dojrzewaniem biologicznym. To określony poziom rozwoju konieczny do przystosowania się dziecka do nowych warunków szkolnych, warunkujący dobre postępy w szkole. Na dojrzałość szkolną składają się wpływy czynników biologicznych, środowiskowych i wychowawczych. Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny oraz psychiczny: emocjonalny, społeczny i umysłowy a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości .
 
Dojrzałość można rozumieć jako zbiór umiejętności dobrze przez dzieci opanowanych opartych na zdolnościach aktualnie u nich dojrzewających np. dziecko rozpoznaje litery.
 
Gotowość odnosi się do sfery najbliższego rozwoju- czyli tego co dziecko może w niedługim czasie potencjalnie osiągnąć np. dziecko może opanować znajomość liter. Wiąże się ona z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 
Gotowość szkolna jest wynikiem:
 • dojrzewania rozwoju dziecka
 • własnej aktywności dziecka
 • pomocy dorosłych odpowiedzialnych za stworzenie odpowiednich warunków do uczenia się dziecka (rodzice, nauczyciele, przedstawiciele instytucji)
Co składa się na gotowość szkolną, czyli jakie zadania rozwojowe związane są z podjęciem nauki w szkole?
 • poziom rozwoju kompetencji poznawczych-zdobywanie wiedzy o otoczeniu, odpowiedni rozwój spostrzegania, myślenia, mowy, pamięci i uwagi
 • poziom rozwoju społecznego i fizycznego-szczególnie istotna umiejętność współdziałania z rówieśnikami , ale też i dorosłymi
 • poziom rozwoju emocjonalnego-samodzielność i stopniowa względna niezależność emocjonalna
 • podatność na nauczanie-zdolność do podjęcia nauki jako nowej formy działania
 • systematyczne nauczanie- stopniowe opanowanie umiejętności pisania, czytania i matematyki
Czy wiek życia dziecka wyznacza osiągnięcie przez nie odpowiedniej gotowości szkolnej? Badania wykazują, że różnice między poszczególnymi dziećmi mogą wynosić nawet 4 lata, czyli jedno dziecko może mieć umiejętności na poziomie 5 latka, a inne na poziomie 9 latka. Przemawia to za dostosowaniem stawianych wymagań do indywidualnych możliwości dziecka, co da mu poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i sukces w szkole.
 
DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA to:
 • umiejętność kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami, zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć,
 • zmniejszenie impulsywności reakcji dziecka, wydłużenie czasu przeżywania różnych stanów emocjonalnych
Cechy dziecka dojrzałego emocjonalnie:
 •  rozstaje się z matką na czas pobytu w szkole
 • kontroluje swoje emocje (lęk, złość), nie uzewnętrznia ich w sposób gwałtowny
 • wierzy w swoje umiejętności
 • jest pewne siebie
 • adekwatnie do sytuacji okazuje uczucia
 • potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej
 • przeżywa emocje takie jak: duma, radość, zaciekawienie
 • potrafi skoncentrować się na zadaniu
 • odczuwa więź ze swoją grupą rówieśniczą, z wychowawcą
 • potrafi współodczuwać przeżycia innych dzieci
 • przeżywa radości i smutki związane z życiem klasy
 • prawidłowo reaguje na niepowodzenia, uwagi nauczyciela i innych osób dotyczące niewłaściwego zachowania
 • reaguje prawidłowo na pozytywne uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce
Cechy dziecka niedojrzałego emocjonalnie:
 • wybuchowe
 • drażliwe
 • agresywne
 • złości się lub płacze z błahego powodu
 • często popada w konflikty z kolegami
 • zahamowane
 • zalęknione
 • niepewne
 • napięte
 • nadwrażliwe
 • płaczliwe
 • boi się głośniejszych uwag nauczyciela nawet, gdy skierowane są do innych dzieci
DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA to:
 • przystosowanie form zachowania dziecka do wymagań środowiska społecznego. 
Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka
 • uczestniczy w zabawach zespołowych (jednak może porzucać grupę, przyłączać się do innego zespołu)
 • nadal jest egocentryczne (nie troszczy się o wspólne dobro)
 • organizacja zabawy raczej spoczywa na dorosłym
 • przejawia zachowania związane ze współzawodnictwem
Dziecko dojrzałe społecznie:
 • prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
 • potrafi współpracować w zespole pod nadzorem osoby dorosłej
 • przestrzega reguł życia w zbiorowości
 • przestrzega zawartych umów
 • podporządkowuje się dyscyplinie
 • wykonuje obowiązki
 • jest samodzielne (w czynnościach samoobsługowych jak ubieranie się, mycie, czesanie, stara się być samodzielne w odrabianiu lekcji, spakowaniu tornistra )
 • rozumie proste sytuacje społeczne
 • wie co jest dobre, a co złe (np. że nie wolno krzywdzić innych, niszczyć cudzej własności, przywłaszczać sobie znalezionych rzeczy)
 • dobrze się czuje w nowym środowisku szkolnym, z chęcią podejmuje zadania na rzecz innych np. dyżury
 • doświadcza poczucia przynależności do grupy
 • zna zasady społeczne i podporządkowuje się im
 • potrafi bawić się z innymi dziećmi
 • potrafi bronić swojego stanowiska
 • akceptuje, że osoba dorosła nie zawsze jest do dyspozycji dziecka
 • partnerstwo oraz współdziałanie rozwija się intensywnie między 6-8 r.ż
Dziecko niedojrzałe społecznie:
 • potrzebuje stałej uwagi nauczyciela
 • domaga się ciągłego wyróżniania i dąży do uprzywilejowanej pozycji w klasie
 • może izolować się od grupy
 • unika wspólnych zabaw z kolegami lub łatwo poddaje się dominacji kolegów
 • wykazuje bierność
 • jest nieśmiałe
 • jest lękliwe
 • jest małomówne
ROZWÓJ POZNAWCZY I FIZYCZNY
 
Rozwój poznawczy dziecka 5 – letniego:
 
Dziecko 5 – letnie w zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społeczno- przyrodniczym powinno znać:
 • pełen adres domowy i adres przedszkola,
 • na podstawie obrazków i modeli, środki lokomocji i maszyny niedostępne bezpośredniej obserwacji np. kolejka linowa,
 • czynności zawodowe i charakterystyczne cechy ubioru kucharki, górnika, hutnika, rolnika, szewca, krawca itp.,zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku,
 • rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych / ryba w wodzie, wilk w lesie ,
 • zależności temperatury i długości dnia od pory roku /zimno i krótki dzień to zima ,
 • określenia czasu: rano, południe, wieczór, dzisiaj, wczoraj, jutro,
 • dni tygodnia, aktualne pory roku.
W zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej 5 – latek potrafi:
 • złożyć prostokąt z dwóch trójkątów w/g wzoru,
 • uzupełnić brakujące elementy w postaci człowieka,
 • naśladować słyszane głosy z otoczenia,
 • różnicować wyrazy z opozycjami ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy /kos-koc, płotek-młotek, pies-piec, nos-noc, ząb-dąb.
W zakresie sprawności motorycznej 5 – latek powinien:
 • zmieniać w biegu kierunek,
 • wbiec do góry po schodach,
 • wykonać 5 skoków na jednej nodze,
 • skoczyć do przodu obiema nogami bez utraty równowagi,
 • skoczyć do tyłu,
 • przejść na palcach trzy metry nie dotykając piętą podłogi.
W zakresie motoryki małej 5 – latek potrafi:
 • ciąć papier nożyczkami,
 • skleić papier klejem,
 • nawlec na nitkę małe koraliki,
 • ulepić z plasteliny klocek i miskę,
 • łączyć ze sobą klocki konstrukcyjne,
 • odwzorować romb,
 • narysować postać ludzką zaznaczając główne elementy ciała,
 • poprawnie kolorować obrazki konturowe,
 • odwzorować drukowanymi literami swoje imię,
 • zapiąć guziki,
 • rysunki wykonuje rozmieszczając starannie wszystkie elementy na całej powierzchni kartki.
W zakresie znajomości stosunków ilościowych, jakościowych i orientacji w przestrzeni 5 – latek powinien:
 • dokonywać klasyfikacji zbiorów wg. ich liczebności, porównywać zbiory przez łączenie w pary po jednym elemencie z każdego zbioru,
 • porównywać wielkości przedmiotów np. mały-mniejszy-najmniejszy,
 • używać nazw figur geometrycznych /koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,
 • klasyfikować zbiory wg cech jakościowych,
 • dokonywać podziału zbioru na podzbiory wg różnych właściwości elementów,
 • różnicować pojęcia: na prawo, na lewo, naprzeciw,
 • odróżniać prawą stronę ciała od lewej.
W zakresie wykonywania działań arytmetycznych 5 – latek powinien:
 • liczyć elementy zbioru do pięciu, jednocześnie pokazując palcem pięć przedmiotów,
 • odwzorowywać zbiory za pomocą liczmanów lub znaków graficznych
 • porządkować układy zbiorów /w zakresie 6/ wg ich liczebności wzrastających lub malejących,
 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi do „piąty”.
Rozwój umysłowy dziecka 6 – letniego:
 
W zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społeczno – przyrodniczym 6–latek powinien:
 • mieć tak bogate słownictwo, żeby wyrazić proste treści, opisywać obrazki zdaniami nie robiąc błędów gramatycznych,
 • z własnej inicjatywy zadawać pytania i odpowiadać na nie,
 • posiadać wiadomości na temat siebie i swojej najbliższej rodziny, znać nazwy zawodu wykonywanego przez rodziców i umieć wyjaśnić na czym on polega, wiedzieć ile ma lat, gdzie mieszka, jak się nazywa,
 • znać nazwy zawodów,
 • nazywać dni tygodnia i pory roku zachowując odpowiednią kolejność.
W zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej 6 – latek powinien:
 • wyodrębniać wyrazy w zdaniach,
 • różnicować głoski na początku i na końcu wyrazu,
 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów,
 • złożyć obrazek z części,
 • wyodrębnić szczegóły różnicujące dwa pozornie identyczne obrazki
W zakresie sprawności motorycznej 6 – latek powinien:
 • być sprawny ruchowo,
 • mieć dobrą koordynację ruchową,
 • mieć dobrą umiejętność utrzymywania równowagi - stać na przemian na każdej z nóg z zamkniętymi oczami,
 • posiadać orientację w stosunkach przestrzennych,  różnicować stronę lewą od prawej ,
 • chodzić do tyłu wzorcem stopa - palce,
 • zeskakiwać z 30 cm wysokości lądując na palcach.
W zakresie myślenia i procesów pamięciowyh 6 - latek powinien:
 • kojarzyć związki między kolejnymi faktami np. w historyjkach obrazkowych,
 • zastosować prostą klasyfikację np. kolor, kształt, czy wielkość, stosując określenia to do tego pasuje, te obiekty są podobne, te są inne,umieć szeregować przedmioty wg długości, a zbiory wg. wielkości,
 • odtwarzać zbiory,
 • zapamiętywać polecenie wykonania kilku kolejnych czynności po kilkukrotnym powtórzeniu,
 • zapamiętywać treść piosenki, przebieg zabawy.
W zakresie przygotowania do nauki matematyki 6 - latek powinien:
 • liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,
 • wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych,
 • ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi,
 • określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,
 • wiedzieć, na czym polega pomiar długości, i znać proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą.
W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania 6 - latek powinien:
 • potrafić określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumieć polecenia typu:
 • narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki,
 • uważnie patrzeć (organizując pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,
 • interesować się czytaniem i pisaniem,
 • słuchać np. opowiadań, baśni i rozmawiać o nich; interesować się książkami,
 • układać krótkie zdania, dzielić zdania na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby; wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
Gotowość odnosi się do sfery najbliższego rozwoju. Jest wynikiem dojrzewania, rozwoju dziecka, własnej aktywności dziecka i pomocy dorosłych, odpowiedzialnych za stworzenie dogodnych warunków do uczenia się dziecka.Pierwsze badanie dojrzałości dziecka ma miejsce w październiku, czyli z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole. Przeprowadza się je w oparciu o specjalny Arkusz Skali Gotowości Szkolnej . Analiza gotowości do nauki w szkole służy wskazaniu tych zachowań i umiejętności dziecka, które będą sprzyjać nauce oraz tych , które naukę w szkole utrudnią. Celem analizy jest wskazanie umiejętności, które trzeba rozwijać, usprawniać, nad którymi trzeba jeszcze popracować.Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb dziecka. Ponownej diagnozy nauczyciele dokonują w kwietniu. Na podstawie tego badania nauczyciel opracowuje w formie pisemnej krótką informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Informację taką otrzymuje rodzic po wypełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
Ważnym aspektem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, jest to, iż dojrzałość emocjonalna nie zawsze idzie w parze z dojrzałością intelektualną. Aby dziecko poradziło sobie w nowej sytuacji, szkolnej rzeczywistości powinniśmy zadbać o jego prawidłowy rozwój intelektualny jak i emocjonalny.
 
Wczesna edukacja przedszkolna ma ogromne znaczenie dla ogólnego rozwoju dziecka Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego większy nacisk kładzie na problemy wychowawcze: kształtowanie u dzieci systemu wartości, wdrażanie do pokonywania trudności, kształtowanie odporności psychicznej, rozwijanie umiejętności społecznych i wartości estetycznych. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to najlepszy okres na zapobieganie późniejszym trudnościom w nauce, niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Ważne jest , aby dziecko w odpowiednim momencie zostało objęte wsparciem, jakie zapewni mu system pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówki przedszkolnej przy współpracy z rodzicami.
 
Opracowała: Iwona Kierzkowska
 
Bibligrafia:
 
Biuletyn Klubu Nauczyciela „ Pomagamy uczyć” WSiP. Wychowanie przedszkolne 1/2009
Janiszewska B., Pięciolatek w przedszkolu, Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane, WSiP
Waloszek D. , Przygotowanie dzieci 6-letnich do zadań szkolnych, WSiP Zielona Góra  1993

kopciuszek

drzewo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 31 w Płocku wskazanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wysyłki wiadomości informacyjnych.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone Miejskie Przedszkole nr 31. Projekt i wykonanie: Hedea.pl